0 រទេះ

១៦ ដបដបអឿនអាល់ផាត់ថុន (ប៊ី។ ភី។ ភីនិងឌី។ ភី។ ឥតគិតថ្លៃ)
អំណោយ​ឥតគិតថ្លៃ