0 រទេះ

អាល់ផាត់ថុនស្បែកស្បែកសក់ក្រចកហ្គូមមីស (ផ្គត់ផ្គង់ ៣០ ថ្ងៃ)
អំណោយ​ឥតគិតថ្លៃ