0 រទេះ

អាល់ផាត់ថលមានគម្រោងបរិភោគអាហារស្អាត (៥០ ដុល្លារសំរាប់ការចែកចាយជាផ្លូវការ)
អំណោយ​ឥតគិតថ្លៃ